Občanské sdružení

VELOREX TÝM PRAHA - LYSICE

IČO: 27 00 65 81
Žitomírská 39, 101 00 PRAHA 10 - Vršovice

ÚVODEM
STANOVY
ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍ SCHŮZE
PROFILY ČLENŮ

poslední aktualizace: 30. prosince 2005

zpět na stránky VTPL

ÚVODEM

Tak jsme se jednoho krásného dne rozhodli to naše seskupení maličko posunout do legislativních mantinelů. Vše zajistil, dal dohromady a na úřadech vyběhal náš právně erudovaný kolega Jeník Kučera. Uvidíme, jak budeme moci v budoucnu využít tuto formu existence. Naše Sdružení je v součastnosti právoplatným majitelem jedné ze stájových garáží a rovněž vlastí týmový servisní a cateringový vůz Wartburg 353 Tourist, který nám věnoval čestný člen Sdružení (viz níže). Právě fakt, že jsme dostali tento německý kombi a nevěděli jsme na koho jej napsat, vznik tohot Občanského Sdružení přímo inicioval.

Pokud Vás cokoli k tématu zajímá, můžete nám napsat na e-mailovou adresu: vtpl@centrum.cz

 

STANOVY

Článek 1

Název a charakter sdružení

1. Sdružení nese název Velorex Tým Praha - Lysice.

2. Sdružení je dobrovolným, nevládním a neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

3. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Článek 2

Sídlo

1. Sídlem sdružení je Praha.

2. Adresou sídla je Žitomírská 693/39, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101 00.

Článek 3

Cíl činnosti

1.Cílem činnosti sdružení je ochrana a rozvoj kulturního dědictví motorismu 20. století v Československu, se zaměřením na ochranu tradice značky Velorex.

2. Hlavní náplní činnosti sdružení je zejména:

a) péče o zachování tradiční značky dnes již historického vozidla zn. "Velorex"

b) osvětová a vzdělávací činnost v oblasti veteránů, historických vozidel, motoristické kultury a historie motorismu

c) podpora tělesně postiženým či jinak handicapovaným občanům, jimž vozidla zn. Velorex původně sloužila jako invalidní vozidla a kterým byla vydávána pouze na základě žádosti o které rozhodovala komise při Ústředním Výboru Českého svazu tělesně postižených

d) shromáždění veškeré dostupné historické, technické i kulturně-vzdělávací dokumentace v oblasti zájmu sdružení, její katalogizace a zpřístupnění veřejnosti

e) záchrana originálních dílů a celých historických vozidel

f) renovace a rekonstrukce historických vozidel

Článek 4

Orgány sdružení

A.  Sněm

1. Nejvyšším orgánem sdružení je sněm. Schází se dle potřeby, minimálně jednou ročně.

2. Do působnosti sněmu náleží zejména:

a) volba a odvolávání náčelníků

b) změna stanov sdružení

c) rozhodnutí o přijetí či vyloučení člena sdružení

d) schvalování zprávy náčelníků o činnosti sdružení a hospodaření za období od posledního sněmu a určovat hlavní směry činnosti sdružení pro období do příštího sněmu

e) usnášení se na zásadních hospodářských opatřeních, určování výše základního členského příspěvku

f) projednávání návrhů členů sdružení

3. Sněm může svolat kterýkoliv člen sdružení. Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení. Ke schválení rozhodnutí sněmu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů sdružení.

B. Náčelnictvo

1. Statutárním orgánem sdružení je náčelnictvo, které má tři členy. Členové náčelnictva (náčelníci) jsou voleni členskou schůzí na dobu neurčitou. Náčelník může složit svou funkci, a to oznámením alespoň dvěma členům sdružení.

2. Jménem sdružení jedná kterýkoliv náčelník samostatně. Za sdružení podepisuje náčelník tak, že k vytištěnému či napsanému názvu sdružení připojí svůj podpis.

Článek 5

Členství ve sdružení

1. Členy sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a také právnické osoby.

2. Čestným členem může být fyzická i právnická osoba.

3. O přijetí člena rozhoduje sněm. Náčelnictvo vede aktuální seznam členů, který je členům kdykoliv k nahlédnutí.

4. Člen sdružení má právo:

a) účastnit se jednání konference

b) volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení

d) podílet se na praktické činnosti sdružení

5. Člen sdružení má povinnost:

a) dodržovat stanovy

b) stanovenými formami plnit cíle a usnesení orgánů sdružení

c) aktivně hájit zájmy sdružení

d) dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení

e) účastnit se jednání orgánů sdružení, přispívat ke zlepšení jejich práce

f) podílet se na získávání prostředků potřebných k zajištění provozu sdružení

g) usilovat o získání vysokého počtu konstruktivních podnětů, osobně podněty tvořit a kompetentní řešitele na důležité podněty upozorňovat.

6. Členství ve sdružení zaniká:

a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení

b) úmrtím člena sdružení

c) zánikem sdružení

d) vyloučením člena sdružení sněmem

7. Sněm může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu sněm sdružení výslovně přizná.

Článek 6

Organizační jednotky

Organizační jednotky se nezřizují.

Článek 7

Zásady hospodaření

1. Sdružení není podnikatelským subjektem a nevytváří zisk.

2. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary a dotace.

3. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 odst. 1 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 3 odst. 2 těchto stanov.

4. Sdružení se může, se souhlasem sněmu, podílet na činnostech třetích osob, právnických i fyzických.

 

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍ SCHŮZE

Přípravný výbor svolal tímto na dnešní den Ustavující sněm za účelem volby výkonných statutárních orgánů sdružení. Členy Ustavujícího sněmu jsou členové přípravného výboru:

Tomáš Hanuš
Tomáš Jaroň
Jan Kučera

Dále se sešli zakládající členové a do Sdružení dobrovolně vstoupili:

Josef Synovec
Věra Synovcová
Petr Kment
Denisa Šimlová
Klára Nožičková
Kamila Veselá

Veškeré iniciály členů jsou k dispozici v seznamu členů, který dle platných stanov vede náčelnictvo.

Členové sdružení tedy představují sněm, definovaný dle platných stanov Sdružení.

Sněm provedl volbu náčelnictva. Do funkcí tří náčelníků byli jednomyslně schváleni:

Tomáš Hanuš

Tomáš Jaroň

Jan Kučera


Sněm odhlasoval členský příspěvek pro rok 2005 ve výši 50,-Kč, který každý člen zaplatí do 31.12.2005.

Sněm nabídl čestné členství mecenáši Sdružení panu Františku Veselému, který tuto poctu přijal. Rozhodnutím sněmu se čestní členové nezapočítávají do qvóra usnášeníschopných členů.

Sněm dále rozhodl o zavedení těchto funkcí v rámci fungování Srdužení:

1) Tiskový mluvčí a zapisovatel permanentního charakteru. Do funkce byl jednomyslně zvolen Tomáš Jaroň.

2) Zdravotník. Do funkce byly jednomyslně zvoleny MUDr. Klára Nožičková a MUDr. Kamila Veselá.

3) Nástěnkář a webmaster. Do funkce byl jednomyslně zvolen Josef Synovec.

4) Pokladník, právní a daňový poradce. Do funkce byl jednomyslně zvolen Jan Kučera.


Sněm s potěšením kvituje plánované setkání vozítek značky Velorex, které se bude konat v září v Týnci nad Sázavou pod patronátem Velorex Týmu Praha-Lysice a vyjadřuje mu plnou podporu.

V Praze dne 17.8. 2005

Zápis provedl Tomáš Jaroň.

PROFILY ČLENŮ SDRUŽENÍ

na stránce se právě pracuje :-)

zpět na stránky VTPL